ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Холодокомбінат № 3»

 

Голова загальних зборів

 

__________________ Рябий В.Л.

                           

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1

Загальних зборів акціонерів Публічногоого акціонерного товариства
«Холодокомбінат №3» (далі по тексту – Загальні збори),

які проходять за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака, буд. 114А

 

 

 

16 квітня 2015р.                                                                                       м. Київ

Час початку загальних зборів 14:00 годин.                                                                                                 

    Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» (далі по тексту – Товариство) Рябий В’ячеслав Леонович, який надав слово доповідачу від Реєстраційної комісії Сидоренко О.О., для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів.

 

Про наявність кворуму Загальних зборів.

 

Реєстрацію акціонерів (уповноважених представників акціонерів), що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою ПАТ «Холодокомбінат №3» (розпорядження №5 від 05.02.2015р.), у складі :

     Голова комісії – Сидоренко О.О.

     Члени комісії – Ткаченко Л.Г., Жук Т.М.

Реєстрація проводилась на підставі зведеного облікового переліку власників цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 08.04.2015р. (вих.№-83843зв від 09.04.2015р.).

     ПАТ «Холодокомбінат №3» зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією свідоцтво №- 10671200000000184 від 30 липня 1993р.

     За станом на 16 квітня 2015 року зареєстрований  статутний фонд складає

2498453,50 (два мільйони чотириста дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят три грн. 50 коп.) гривень, який поділений на 9993814 (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п’ять копійок) гривень кожна.

     Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області за № -530/10/1/10 від 25 жовтня 2010 р. в без документарній формі існування.

    Реєстрацію акціонерів (уповноважених представників акціонерів) проводилась на підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

                                                    Реєстраційною комісією встановлено:

1.     Згідно до Зведеного облікового реєстру станом на кінець операційного дня 08.04.2015р. загальна  кількість акціонерів складає 1697 фізичних осіб, котрі володіють 9993814 акціями.

2.      Зареєструвалось для участі у Загальних зборах 8 фізичних осіб, які представляють інтереси власників 9 371 220 акцій, що складає 93,771% до загальної кількості акцій.

3.         Згідно п.10 розділу 6 Закону України «Про депозитарну систему України», акціонери які  не уклали договорів з депозитарною установою участь у голосуванні не приймають.

    Таким чином кворум Зборів складає  9 371 023 шт. голосуючих акцій, що становить 93.768 % від загальної кількості  акцій Товариства.

4.     Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

5.     Згідно ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариствазагальні  збори визнаються правомочними, якщо в них будуть брати участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства, більше як 50 відсотків голосів.

6.     Таким чином кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та Загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

       Є пропозиція загальні збори акціонерів розпочати.

Постановили:

   Визнати Загальні збори правомочними приймати рішення по всіх питаннях Порядку денного та  розпочати Загальні збори акціонерів Товариства.

 

Голосували:

За – 5  акціонерів, які в сукупності  володіють 9371023 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийнято одноголосно.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню № 1 порядку денного:

1.1.Для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно сформувати Лічильну комісію, а також обрати Голову зборів та Секретаря зборів.

Надійшли пропозиції:

Лічильну комісію Загальних зборів сформувати у складі:

Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Жук Т.М..

Головою зборів обрати -  Рябого В.Л.              

Секретарем зборів обрати -  Сироп’ятову Т.Ф.

Постановили:

 

    Обрати Лічильну комісію Загальних зборів  у складі:

Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Жук Т.М..

Головою зборів обрати -  Рябого В.Л.              

Секретарем зборів обрати -  Сироп’ятову Т.Ф.

 

Голосували:

За – 5  акціонерів, які в сукупності  володіють 9371023 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийнято одноголосно.

Лічильна комісія іде на перше засідання для обрання голови та секретаря лічильної комісії. Голова зборів та Секретар зборів займають місця у президії.   

1.2.Слухали:  Голова загальних зборів Рябий В.Л.

         Згідно діючого законодавства всі акціонери, напередодні, були ознайомлені  з порядком денним зборів. За цей час будь-яких змін чи доповнень до порядку денного не надійшло. З Вашого дозволу я ще раз зачитаю питання порядку денного, які ми сьогодні розглянемо.

 

         Зачитуються питання порядку денного.

 

         Пропоную такий регламент загальних зборів:

1.  Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження  регламенту загальних зборів Товариства, визначення способу голосування з питань  порядку денного – до 10 хвилин.

2.  Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за  2014 рік та перспективи розвитку товариства  на 2015 рік та його  затвердження–    до 20 хвилин.

3. Звіт   Наглядової  Ради товариства  за 2014 рік та його затвердження  -     до 10 хвилин.

4.  Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2014 рік та їх затвердження–  до 10 хвилин.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік – до 10 хвилин.

6. Затвердження порядку розподілу  прибутку товариства за 2014 рік з урахування вимог  законодавства  України – до 10 хвилин.

Виступаючим при потребі обговорення до 3 хвилин.

На запитання та пропозиції до 2 хвилин.

Роботу Загальних зборів завершити за 2 години.

          Запропонував Загальним зборам затвердити спосіб голосування з питань порядку денного.  По питаннях порядку денного №1-6 голосування проводиться з використанням окремих бюлетенів для голосування по кожному з цих питань. Бюлетень для голосування повинен містити: а) повне найменування Товариства; б) дату та час проведення Загальних зборів; в) питання, винесене на голосування, та проект(проекти) рішення з цього питання; г) варіанти голосування за кожен проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»); д) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; є) зазначення кількості голосів, що належить кожному акціонеру.

 

           Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

          Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

  Перш, ніж голосувати по 1 питанню, дозвольте надати слово від Лічильної комісії Сидоренко О.О.

    

Сидоренко О. О.

          Розповів присутнім про результати першого засідання лічильної комісії.

Головою лічильної комісії обрано Сидоренко О.О..

Секретарем комісії – Ткаченко Л.Г..

 

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

         Ми заслухали проекти рішень загальних зборів щодо затвердження регламенту, а також визначення способу голосування з питань порядку денного. Є пропозиція проголосувати за оголошені проекти рішень.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9371023 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

       Рішення «ЗА» по питанню 1-му порядку денного зборів прийняте одноголосно.

      Таким чином Загальними зборами обрано Лічильну комісію, в складі Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Жук Т.М., Голову зборів Рябого В.Л., та секретаря зборів Сиропятову Т.Ф., затверджено регламент зборів та спосіб голосування на зборах.

 

По питанню № 2 порядку денного:

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

Для виступу по питанню № 2 порядку денного Загальних зборів слово надається Генеральному директору Товариства Фоменко Людмилі Петрівні.

Фоменко Л.П.

Шановні акціонери!

(читає Звіт та перспективи розвитку товариства на 2015 р.)

(пропонує його затвердити) Дякую за увагу.

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

         Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Фоменко Л.П.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9371023 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

        Рішення «ЗА» по 2-му питанню порядку денного зборів прийняте одноголосно.

        Таким чином загальними зборами затверджено Звіт Генерального директора про результати господарської діяльності товариства за 2014 рік та перспективи розвитку товариства на 2015 р.

 

По питанню № 3 порядку денного:

Слухали:  Голова загальних зборів Рябий В.Л.

 

Для виступу по питанню № 3 порядку денного Загальних зборів слово надається Голові Наглядової ради Товариства Рябому В’ячеславу Леоновичу.

Рябий В.Л.

 

Шановні акціонери!

(читає Звіт Наглядової ради товариства за 2014 р.)

(пропонує його затвердити) Дякую за увагу.

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

         Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Рябого В’ячеслава Леоновича.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9371023 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

        Рішення «ЗА» по 3-му питанню порядку денного зборів прийняте одноголосно.

        Таким чином затверджено Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік.

 

По питанню № 4 порядку денного:

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

Для виступу по питанню № 4 порядку денного Загальних зборів слово надається Заступнику Голови Ревізійної комісії Товариства  - Андріїшиній Е.П..

 

Шановні акціонери!

(читає Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2014 р.)

(пропонує його затвердити) Дякую за увагу.

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

         Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Ставлю на голосування пропозицію Андріїшиної Е.П.

         Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9371023 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

      Рішення «ЗА» по 4-му питанню порядку денного зборів прийняте одноголосно.

      Таким чином загальними зборами затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

 

По питанню № 5 порядку денного:

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

Для виступу по питанню № 5 порядку денного Загальних зборів слово надається Оцалюк Тетяні Олексіївній.

Оцалюк Т.О.

Шановні акціонери!

(читає річний звіт та баланс товариства за 2014 р.)

(пропонує його затвердити) Дякую за увагу.

         Голова загальних зборів Рябий В.Л.

         Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Оцалюк Т.О.

         Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9371023 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

       Рішення «ЗА» по 5-му питанню порядку денного прийняте одноголосно.

       Таким чином загальними зборами затверджений звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

 

По питанню № 6 порядку денного:

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

     Для виступу по питанню № 6 порядку денного Загальних зборів слово надається  Оцалюк Тетяні Олексіївній

 

                                       Оцалюк Т.О.

Шановні акціонери!

(пропонує дивіденди не нараховувати та не виплачувати )

 

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

         Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Оцалюк Т.О.

         Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9371023 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - 

        Рішення «ЗА» по 6-му питанню порядку денного зборів прийняте одноголосно.

      Таким чином Загальними зборами  прийнято рішення в зв’язку з відсутністю прибутку в 2014 році дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

Голова загальних зборів Рябий В.Л.

         Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано.

         Чи є якісь зауваження або пропозиції?

Пропозицій та зауважень не надійшло.

         Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

         Час закінчення загальних зборів : 15-30 годин.

 

Голова загальних зборів:                                                   Рябий В.Л. 

_