ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат №3»

Протокол № 1 від 25 квітня 2017 року

 

Голова зборів

 

_____________ /Сиропятова Т.Ф./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

2.                «ХОЛОДОКОМБІНАТ №3»

3.                    

 

 

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ -2017

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «ХОЛОДОКОМБІНАТ №3» (надалі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «ХОЛОДОКОМБІНАТ №3» (далі - Товариство).

1.2. Це Положення визначає склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія), а також права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії.

1.3. Ревізійна комісія обирається для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) та діє відповідно до цього Положення, рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради Товариства прийнятими в межах їх компетенції, Закону України «Про акціонерні товариства», законодавства України та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.4. Терміни та визначення в цьому Положенні вживаються відповідно до значень, прописаних у ст.1 Статуту Товариства та/або Законі України «Про акціонерні товариства».

2. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Члени Ревізійної комісії обирається Загальними зборами строком на 5 (п’ять) років у кількості 3 (трьох) осіб шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів. Повноваження Членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами. Голова комісії обирається Членами комісії з їх числа простою більшістю голосів строком на 5 (п’ять) років. Члени комісії у будь-який час на своєму засідання можуть переобрати Голову комісії. Секретар комісії обирається Членами комісії з числа дієздатних фізичних осіб, крім Голови ради, Генерального директора та Голови комісії, простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

2.2. Члени комісії обираються на посади в Ревізійній комісії Членами комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійній комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Члена комісії, що займає певну посаду в Ревізійній комісії.

2.3.              Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

(1) Генеральний директор;

(2) члени Наглядової ради;

(3) корпоративний секретар, якщо така посада передбачена;

(4) фізичні особи, що не мають цивільної дієздатності;

(5) особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

2.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

2.5. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свої посадові обов’язки (відпустка, відрядження, хвороба, складення повноважень тощо) Головою комісії, Членом комісії або Ревізором (відпустка, відрядження, хвороба, звільнення тощо) Ревізійна комісія на своєму засіданні може обрати тимчасово виконуючого обов’язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії з числа Членів комісії або інших осіб, які можуть входити до складу Ревізійної комісії відповідно до вимог пунктів 2.1 та 2.3 Положення;

2.6.   Ревізійна комісія обирає тимчасово виконуючого обов’язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії на своєму засіданні і зобов’язана письмово довести рішення щодо обрання тимчасово виконуючого обов’язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії, до відома Наглядової ради протягом розумного строку з моменту його прийняття, але у будь-якому разі не більше одного місяця з моменту його прийняття.

2.7.   У разі неможливості Ревізійної комісії прийняти рішення, зазначене в пунктах 2.5 і 2.6 Положення, таке рішення приймається Наглядовою радою.

2.8.   Строк, на який призначається тимчасово виконуючий обов’язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії, вказується у рішенні Ревізійної комісії (Наглядової ради), яким він був обраний (призначений), але в будь-якому разі не може перевищувати період часу між обранням тимчасово виконуючого обов’язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії та проведенням найближчих за часом Загальних зборів.

2.9.   Тимчасово виконуючий обов’язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії користується всіма правами та несе всі обов’язки, відповідно, Голови комісії або Члена комісії, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.

2.10. Протягом строку, на який обирається тимчасово виконуючий обов’язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії, відповідний Голова комісії або Член комісії не має переданих тимчасово виконуючому обов’язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії повноважень та обов'язку діяти.

2.11. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

2.12. З кожним Членом Ревізійної комісії укладається договір (Додаток № 1 до цього Положення), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, інші умови. Від імені Товариства договори з Членами Ревізійної комісії підписує Голова Наглядової Ради.

2.13. Голова Ревізійної комісії:

(1) керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов’язки між Членами комісії;

(2) скликає засідання Ревізійної комісії;

(3) головує на засіданнях Ревізійної комісії;

(4) організовує підготовку питань для розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;

(5) затверджує порядок денний засідань,

(6) організовує протоколювання засідань Ревізійної комісії;

(7) підписує документи, затверджені Ревізійною комісією або складені на виконання рішень та розпоряджень Ревізійної комісії;

(8) організовує та забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;

(9) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді;

(10) представляє Ревізійну комісію у відносинах з органами Товариства та Посадовими особами;

(11) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах його повноважень.

2.14. Заступник Голови Ревізійної комісії надає допомогу Голові Ревізійної комісії в організації роботи Ревізійної комісії та виконує його функції у разі відсутності Голови Ревізійної комісії.

2.15. Секретар Ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності Ревізійної комісії. Секретар комісії веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформлює інші документи Ревізійної комісії.

3. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Члени Ревізійної комісії обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, з урахуванням обмежень, встановлених в п.2.3.  цього Положення.

3.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Попередня підтримка та висунення кандидата не зобов’язує акціонера голосувати за цього кандидата під час проведення голосування на Загальних зборах.

3.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

3.4. Пропозиції щодо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Ревізійної комісії можуть подаватися органу, що скликає Загальні збори, з метою складення необхідного переліку кандидатів та підготовки бюлетенів для голосування. Прийом пропозицій припиняється за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.4.1. Пропозиція акціонера повинна містити:

(1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить;

(2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

(3) назву органу, до якого висувається кандидат;

(4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

(5) інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

(6)  місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 (трьох) років;

(7)  наявність чи відсутність у кандидата заборони суду займатися певними видами діяльності;

(8) наявність у кандидата непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

(9) згоду кандидата на обрання до Ревізійної комісії.

3.5. Якщо для обрання до складу Ревізійної комісії пропонується юридична особа, пропозиція щодо її кандидатури повинна містити окрім інформації, передбаченої в п.п. 3.4.1. цього Положення, такі дані:

(1) найменування юридичної особи, її місцезнаходження, ідентифікаційний код, банківські реквізити;

(2) прізвище, ім'я, по батькові та посаду керівника юридичної особи.

У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, яка засвідчена у встановленому чинним законодавством України порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

3.6. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії, мають відповідати кваліфікаційним вимогам, якщо такі вимоги встановлені та/або будуть встановлені чинним законодавством України.

3.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для обрання в члени Ревізійної комісії приймається Наглядової радою протягом 5 (п’яти) календарних днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів.

3.8. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії може бути прийняте Наглядової радою тільки у разі:

(1) недотримання акціонерами строку подання пропозицій, встановленого п. 3.4. цього Положення;

(2) неподання даних, передбачених п.п. 3.4.1. цього Положення;

(3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії не може висуватися до складу Ревізійної комісії у зв’язку з обмеженнями, встановленими в п.2.3. цього Положення, та/або не відповідає вимогам, встановлених встановленим чинним законодавством України.

3.9. Наглядова рада не пізніше як за 2 (два) календарних дні до проведення Загальних зборів повинна направити простим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії, повідомлення, яке має містити інформацію про:

(1) орган управління Товариства, до якого висувається особа;

(2) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера(-ів), який(-і) надав(-ли) пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіє(-ють) акціонер(-и), який (-і) висунули його кандидатуру.

3.10. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної комісії, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

3.11. Обрання Ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, окрім випадків, коли акціонером Товариства являється одна особа. При Кумулятивному голосуванні Члени Ревізійної комісії вважаються обраними до її складу, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії, встановленого відповідним рішенням Загальних зборів.   

3.12. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання Членів Ревізійної комісії Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у Члени комісії, за яких були віддані голоси Акціонерів, є меншою за встановлений Загальними зборами кількісний склад Ревізійної комісії, то рішення за результатами такого Кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Ревізійної комісії – несформованим.

                3.13. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Ревізійної комісії, перевищує кількісний склад відповідного органу Товариства у зв’язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Ревізійної комісії, то рішення за результатами такого Кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Ревізійної комісії – несформованим.

                    3.14. Якщо за результатами повторного голосування Ревізійна комісія у повному складі не обрана, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії.

                    3.15. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання його членом Ревізійної комісії.

    3.16. Голова комісії обирається Членами комісії з їх числа простою більшістю голосів строком на 5 (п’ять) років. Члени комісії у будь-який час на своєму засіданні можуть переобрати Голову комісії. Секретар комісії обирається Членами комісії з числа дієздатних фізичних осіб, крім Голови ради, Генерального директора та Голови комісії, простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

    3.17. Заступник Голови та Секретар Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням Ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

    3.18. Секретар Ревізійної комісії веде діловодство, протоколи, оформляє інші документи Ревізійної комісії.

3.19. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

3.21. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії може припинятися достроково:

(1) У разі одностороннього складення з себе повноважень члена Ревізійної комісії з попереднім письмовим повідомленням про це Ревізійної комісії, Наглядової ради та Генерального директора не пізніше як за 10 (десять) днів;

(2) У разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії (у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим, тощо);

(3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ  

4.1. До компетенції Ревізійної комісії належить:

4.1.1.   перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Генеральний директор;

4.1.2.   перевірка дотримання Генеральним директором у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;

4.1.3.   перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, виконання інших зобов’язань Товариства, що забезпечується Генеральним директором;

4.1.4.   перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;

4.1.5.   перевірка використання коштів Резервного капіталу та інших капіталів (фондів) Товариства, прибутку Товариства;

4.1.6.   перевірка дотримання порядку оплати Акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;

4.1.7.   перевірка сплати встановленої пені за несвоєчасну оплату Акцій;

4.1.8.   аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

4.1.9.   аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства чинному законодавству України;

4.1.10. скликання Загальних зборів та внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних зборів;

4.1.11. перевірка дотримання основних напрямів діяльності Товариства та виконання його планів;

4.1.12. перевірка виконання органами Товариства та Посадовими особами рішень Генерального директора, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства;

4.1.13. перевірка виконання Товариством зобов’язань перед державою, за господарськими та трудовими договорами;

4.1.14. організація та виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час проведення Ревізійною комісією попередніх перевірок;

4.1.15. проведення службових розслідувань та затвердження результатів таких розслідувань;

4.1.16. інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора на розсуд Ревізійної комісії;

4.1.17. повноваження, делеговані Ревізійній комісії рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

4.2.   За рішенням Наглядової ради Ревізійна комісія може залучати незалежних експертів, аудиторів та спеціалістів для аналізу питань в межах її компетенції.

4.3.   Члени комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також приймати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.

4.4.   Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за рахунок Товариства:

4.4.1. за рішенням Загальних зборів;

4.4.2. за рішенням Наглядової ради;

4.4.3. за рішенням Генерального директора;

4.4.4.з власної ініціативи;

4.4.5. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент вимоги володіють у сукупності не менше ніж 10% (десятьма відсотками) Акцій.

4.5.   Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

4.6.   Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс Товариства.

4.7.   Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених Посадовими особами.

4.8.   На вимогу Ревізійної комісії  Генеральний директор зобов’язаний надавати особисті пояснення з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії, та будь-які документи, що стосуються діяльності Генерального директора та фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

4.9. Ревізійна комісія має право:

(1) безперешкодного доступу до будь-яких підрозділів та служб Товариства, що перевіряються, а також у приміщення, що використовуються для зберігання документів, готівки та коштовностей;

(2) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 2 (двох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

(3) залучати, у разі необхідності, до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;

(4) витребувати у будь-яких посадових осіб та працівників Товариства інформацію, усні та письмові пояснення щодо питань, пов`язаних зі здійсненням перевірки;

(5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

4.11. Ревізійна комісія зобов’язана:

(1) доповідати про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді;

(2) готувати висновки до звітів і балансів Товариства;

(3) забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені в ході перевірки, та надані пропозиції;

(4) вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;

(5) негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

(6) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;

(7) проводити аналіз ведення бухгалтерського та статистичного обліку на відповідність чинному законодавству України.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1.    Організаційними формами роботи Ревізійної комісії  є проведення перевірок та засідань.

5.2.    Ревізійна комісія проводить чергові та спеціальні перевірки.

5.3.    Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року для подання Наглядовій раді та Загальним зборам висновків стосовно річного звіту та балансу Товариства.

5.4.    Спеціальні перевірки Ревізійна комісія проводить на вимогу осіб та/або органів, зазначених в пункті 4.4 цього Положення.

5.5.    Ревізійній комісії на вимогу повинні бути подані будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення службових осіб Товариства.

5.6.    За підсумками проведення чергових та спеціальних перевірок Ревізійна комісія складає висновки, які підписуються Членами комісії, які брали участь у перевірці.

5.7.    Висновок Ревізійної комісії, складений за підсумками чергової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, має містити інформацію про:

5.7.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

5.7.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

5.8.    Затверджені Ревізійною комісією висновки за підсумками спеціальних перевірок надаються Наглядовій раді не пізніше як через 7 (сім) робочих днів після закінчення перевірки.

5.9.    Висновки за підсумками чергової перевірки повинні надаватися Наглядовій раді не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати річних Загальних зборів. В цей же термін Ревізійна комісія  передає 1 (один) примірник затвердженого висновку за результатами перевірки Генеральному директору.

5.10.  Висновки, складені Ревізійною комісією за результатами проведення чергових перевірок, підлягають затвердженню Загальними зборами.

5.11.  Рішення та розпорядження Ревізійної комісії приймаються колегіально на її засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводяться у випадку необхідності, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їх результатами.

5.12.  Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися шляхом:

5.12.1. безпосереднього зібрання Членів комісії в одному місці;

5.12.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв’язку, що дозволяють присутнім Членам комісії чути один одного та спілкуватися між собою.

5.13.  Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини Членів комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини Членів комісії присутніх на засіданні, за виключенням рішень з питань, передбачених підпунктом 4.1.5 Положення, за наслідками яких можуть бути звільнені Посадові(а) особи(а), які відповідають за фінансово-господарську діяльність Товариства, для прийняття яких необхідна кваліфікована більшість у 3/4 (три чверті) голосів Членів комісії, які присутні на засіданні.

5.14.  Кожен Член комісії має під час голосування 1 (один) голос. У випадку рівності голосів, поданих "за" і "проти", Голова комісії має право вирішального голосу.

5.15.  Ревізійна комісія в межах своєї компетенції видає рішення та приймає розпорядження.

5.16.  Ведення протоколів засідань Ревізійної комісії є обов’язковим. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою комісії та Секретарем комісії. Якщо засідання Ревізійної комісії проводилося способом, що не передбачає безпосередньої присутності Членів комісії в одному місці, то Члени комісії, які беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під протоколом такого засідання, його копіями або будь-яким іншим документом, що відображає їх думку стосовно того чи іншого питання порядку денного.

5.17.  Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформлюються Секретарем комісії та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Голови комісії.

5.18.  Книга протоколів Ревізійної комісії (книга рішень та розпоряджень Ревізора) або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення будь-якому Члену комісії, Члену ради, Генеральному директору або Акціонеру на її/його вимогу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

               6.1. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за неналежне виконання покладених   на   них   обов'язків   у   порядку,   визначеному   чинним законодавством України.

            6.2. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за неефективне використання інформації та збереження конфіденційності (не розголошення інформації щодо діяльності Товариства).

            6.3. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за обсяги та достовірність, своєчасність надання висновків перевірок Загальним зборам акціонерів чи Наглядовій раді Товариства, повідомлень та іншої службової інформації, що відноситься до компетенції Ревізійної комісії.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними Зборами.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних Зборів органами управління та контролю Товариства та набирають чинності після їх затвердження Загальними Зборами.

7.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України, які встановлюють інші правила та процедури, ніж ті, що передбачені цим Положенням, до приведення Положення у відповідність вимогам чинного законодавства України, це Положення діє в частині, що не суперечить таким змінам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

До Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХОЛОДОКОМБІНАТ №3», затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів  від ___ квітня 2011р.  ___

 

Договір № ___

із членом Ревізійної комісії

             Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат №3»

 м. Київ                                                                                                             «____»________20__р.

Публічне акціонерне товариство «ХОЛОДОКОМБІНАТ №3», надалі «Товариство», в особі Голови Наглядової ради ______________________, який діє на підставі (Статуту), з однієї сторони,

та    

________________________________________________________________________________,                                громадянин ________________________, місце проживання ____________________________, ідентифікаційний номер __________________, паспорт серії __№_______, виданий _________

____________________________ _______________ р.,

з іншої сторони,

які разом надалі іменуються Сторони, а окремо Сторона,  уклали цей Договір про наступне:

1. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства Протокол від  __.__.20__ №__, __________________________________ (вказати прізвище, ім’я, по-батькові), як представник акціонера _________________________, обраний членом/Головою Ревізійної комісії ПАТ «ХОЛОДОКОМБІНАТ №3» (далі – Член Ревізійної комісії) строком на ________, починаючи з дати його обрання Загальними Зборами акціонерів Товариства.

2. Член Ревізійної комісії приймає участь в здійсненні контролю за діяльністю Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію, рішень Загальних Зборів акціонерів, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та чинного законодавства України.

3. Член Ревізійної комісії для забезпечення її діяльності повинен приймати участь в засіданнях Ревізійної комісії, бути професійно та інформаційно підготовленим з усіх питань, що розглядатимуться на засіданнях Ревізійної комісії.

4.  Член Ревізійної комісії має право бути присутнім на Загальних Зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного, а також має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової Ради.

5. Член Ревізійної комісії зобов’язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та  професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію. Член Ревізійної комісії повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов’язків члена Ревізійної комісії.

6. Член Ревізійної комісії зобов’язаний своєчасно повідомляти Наглядову раду Товариства та/або Генерального директора про заінтересованість у вчиненні правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів.

7. Член Ревізійної комісії повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати їх іншим особам.

8. Товариство зобов’язане сприяти у створенні Члену Ревізійної комісії всіх умов, необхідних для виконання ним своїх функцій, зокрема, надавати на запит Члена Ревізійної комісії всю необхідну інформацію, яка потрібна йому для виконання покладених на нього обов’язків, в порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами Товариства.

9. Член Ревізійної комісії зобов’язується  зберігати та не розголошувати конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну та банківську таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов’язків, у т.ч. після закінчення строку дії цього Договору.

10. Член Ревізійної комісії несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов’язків відповідно до цього Договору, Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

11. Член Ревізійної комісії здійснює свою діяльність на безоплатній основі.

12. Дія цього Договору припиняється в дату припинення повноважень члена Ревізійної комісії у випадках, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію (зобов'язання згідно пункту 9 цього Договору залишаються чинними без обмеження строку).

13. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та скріплення печаткою Товариства.

14.Цей Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Реквізити та Підписи сторін

 

Банк

Член Ревізійної комісії

 

ПАТ «ХОЛОДОКОМБІНАТ №3»

Україна, ___________________________

__________________________________

__________________________________

 

__________________

         (посада)

__________________ _________________

             (підпис)                  (ПІБ)

м.п.

 

 

____________________________________

Місце проживання:

т._______________

e-mail:___________

 

 

 

____________________ ________________

             (підпис)                             (ПІБ)