Шановний акціонер !

    Публічне акціонерне товариство „Холодокомбінат № 3” повідомляє, що на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулися 11  квітня 2014 року  за адресою  м. Київ, вул. Ст. Сагайдака 114-А, (кім. 207) були прийняті наступні рішення (протокол № 1 від 11.04.2014 р. Загальних зборів акціонерів

ПАТ „Холодокомбінат № 3”) :

1.1. Обрати :

1) Лічильну комісію у складі : Сидоренко О.О.,  Ткаченко Л.Г., Жук Т.М.

2) Головою зборів – Рябий В.Л.? 3) Секретарем зборів – Сиропятова Т.Ф.

1.2. Затвердити проект рішень Загальних зборів щодо регламенту Загальних зборів, а також  визначення

       способу голосування з питань порядку денного.

2. Затвердити звіт Генерального директора  про результати господарської діяльності Товариства за  2013

    рік та перспективи розвитку товариства  на 2014 рік

З. 3атвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за   2013 рік.

5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

6. Відкликано Голову та членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрано Головою Наглядової ради Рябого В.Л., членами Наглядової ради Владовського Д.О., Єгоращенко Т.В.

8. Внесено зміни до Статуту товариства.

9. В зв’язку з відсутністю прибутку в 2013 році дивіденди за 2013 рік не нараховуються та не виплачуються.

   Також повідомляємо про Ваше зобов'язання звернутися до депозитарної установи ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал» для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах згідно чинного законодавства.

 Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до депозитарної установи;  м. Київ, вул.Мечникова 2, 01601, тел. 044 207 01 05, моб. 099 217 83 53

Емейл; custody@pioglobai.ua

Телефон для довідок : 044-517 18 44.

ПАТ „Холодокомбінат № 3”