ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Холодокомбінат № 3»

                                              

ПРОТОКОЛ  № 1

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Холодокомбінат №3» (далі по тексту – Загальні збори),

які проходять за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Маланюка , буд. 114А

 

18 квітня 2018р.                                                                                                                                                 м. Київ

 

Час початку загальних зборів 14:00 годин. 

     Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» (далі по тексту – Товариство) Рябий В’ячеслав Леонович, який надав слово доповідачу від Реєстраційної комісії Сидоренко О.О., для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів.

Про наявність кворуму Загальних зборів.

     Реєстрацію акціонерів (уповноважених представників акціонерів), що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою Радою ПРАТ «Холодокомбінат №3» (розпорядження №5 від 02.02.2018р.), у складі :

     Голова комісії – Сидоренко О.О.,члени комісії – Ткаченко Л.Г., Колбасинська З.М.

Реєстрація проводилась на підставі зведеного облікового переліку власників цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 12.04.2018р.

     ПРАТ «Холодокомбінат №3» зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією свідоцтво №- 10671200000000184 від 30 липня 1993р.

     За станом на 12 квітня 2018 року зареєстрований  статутний фонд складає

2498453,50 (два мільйони чотириста дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят три грн. 50 коп.) гривень, який поділений на 9993814 (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п’ять копійок) гривень кожна.

     Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області за № -530/10/1/10 від 25 жовтня 2010 р. в бездокументальній формі існування.

    Реєстрацію акціонерів (уповноважених представників акціонерів) проводилась на підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства».

                                              Реєстраційною комісією встановлено:

1.        Згідно до Зведеного облікового реєстру станом на кінець операційного дня 12.04.2018р. загальна

кількість акціонерів складає 1692 фізичних осіб, котрі володіють 9413338 голосуючими акціями.

   Викуплених емітентом та обтяжених зобов’язаннями цінних паперів не обліковується.

   Станом на 14 годину 00 хвилин 18 квітня 2018 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 9 фізичних осіб, які представляють інтереси власників 9 371 401 акцій.

        Водночас, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою мають право бути зареєстрованими та присутніми на загальних зборах, але акції таких акціонерів не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Оскільки 4 з зареєстрованих акціонерів фізичних осіб, які є власниками 378 акцій не уклали відповідного договору з депозитарною установою, то їх право голосу на цих Загальних зборах обмежено за законодавством і не враховується при визначенні кворуму.

       Таким чином, кворум цих Загальних зборів складає_9 371 023  голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства , що становить 99.5505 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

       Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені.

       За результатами реєстрації акціонерів складено Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у   Загальних зборах (додається).

      ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 

1. Обрання  членів  лічильної   комісії  Загальних  зборів  ПРАТ  «Холодокомбінат № 3»  (далі Товариство)  та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на теперішніх зборах та всіх послідуючих зборах.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора

5. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами  його  розгляду.

8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.

9. Розподіл  прибутку і збитків  Товариства за 2017 рік

   

                                                 РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

ПИТАННЯ №1. Про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів ПРАТ «Холодокомбінат № 3» (далі Товариство) та прийняття рішення про припинення їх повноважень .

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Рябого В.Л., який зазначив, що для  підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію,  та запропонував обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії: Сидоренко О.О., Члени Лічильної комісії: Ткаченко Л.Г., Колбасинська З.М.

Голосували по питанню №1. Про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів ПРАТ «Холодокомбінат № 3»

( далі Товариство) та прийняття рішення про припинення їх повноважень".

Підрахунок голосування здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол №1 від 02.02.2018 р.

Форма голосування – бюлетенем №1, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії: Сидоренко О.О., Члени Лічильної комісії: Ткаченко Л.Г., Колбасинська З.М.

2. По закінченню Загальних зборів припинити повноваження складу Лічильної комісії.

 

ПИТАННЯ №2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на теперішніх зборах та всіх послідуючих зборах.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Сиропятову Т.Ф., яка зазначила про необхідність визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та запропонувала:

Встановити наступний порядок засвідчення бюлетенів: бюлетні для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчуються Головою Реєстраційної комісії при видачі бюлетенів в момент реєстрації акціонера, що прибув для участі у зборах. Спосіб засвідчення: шляхом проставлення засвідчуючого надпису "Бюлетень засвідчується. Голова Реєстраційної комісії ____ (ПІБ)" та особистого підпису Голови Реєстраційної комісії.

Голосували по питанню 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на теперішніх зборах та всіх послідуючих зборах".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №2, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Встановити наступний порядок засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчуються представником Реєстраційної комісії при видачі бюлетенів в момент реєстрації акціонера, що прибув для участі у зборах. Спосіб засвідчення: шляхом проставлення засвідчуючого надпису "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії ____ (ПІБ)" та особистого підпису представника Реєстраційної комісії.

ПИТАННЯ №3.  Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Сиропятову Т.Ф., яка запропонувала затвердити наступний регламент проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства:

                1.Початок зборів о 14-00год.

                2. Доповідачам надати до 10хв.

                3. Виступаючим надати до 5хв.

                4. Перерву не робити.

                5. Закінчити Загальні збори о 16-00год.

                6. Голосувати по кожному питанню окремо, бюлетенями.

                  7. Усі питання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосували по питанню 3

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №3, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

       Початок зборів о 14-00год., доповідачам надати до 10хв., виступаючим надати до 5хв., перерву не робити., закінчити Загальні збори до 16-00год., голосувати по кожному питанню окремо бюлетенями. Усі питання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

 

 

ПИТАННЯ №4.  Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

СЛУХАЛИ:

 

Генерального директора ПРАТ «Холодокомбінат № 3» Фоменко Л.П., яка зачитала звіт за 2017 рік.

 

Голосували по питанню №4. «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора .".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №4, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

 

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

 

ПИТАННЯ №5. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та  затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства .

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Наглядової ради товариства Рябого В.Л., який зачитав Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.

Голосували по питанню " № 5. «Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства».

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №5, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

 

ПИТАННЯ №6. «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність  Товариства за 2017 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.»

 

СЛУХАЛИ:

Члена  Ревізійної комісії товариства Сиропятову Т.Ф., яка зачитала Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.

Голосували по питанню "№ 6. «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за  2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.»

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №6, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання; 

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

 

 

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

 

ПИТАННЯ №7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Заступника Головного бухгалтера ПРАТ «Холодокомбінат №3» Оцалюк Т.О.., яка зачитала  висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.

Голосували по питанню "№ 7.           

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №7, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити  висновки зовнішнього аудиту та  заходи за результатами  його  розгляду.

ПИТАННЯ №8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік..

СЛУХАЛИ:

Заступника головного бухгалтера ПРАТ «Холодокомбінат № 3» Оцалюк Т.О., яка зачитала річний звіт та баланс товариства за 2017 рік.

Голосували по питанню " 8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.         

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №8, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затверджено річний звіт та баланс ПРАТ «Холодокомбінат № 3» за 2017 рік.

ПИТАННЯ №9. Розподіл  прибутку і збитків  Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Заступника Головного бухгалтера ПрАТ «Холодокомбінат № 3» Оцалюк Т.О., яка запропонувала затвердити збиток у розмірі 1168 тис. грн.. Покриття збитків Товариства за звітній період здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували по питанню №9. Розподіл  прибутку і збитків Товариства за 2017 рік .

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №9, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити збиток у розмірі 1168 тис. грн.. Покриття збитків Товариства за звітній період здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова загальних зборів:

Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано.

Чи є якісь зауваження або пропозиції?

Пропозицій та зауважень не надійшло.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення зборів : 15 год. 40 хвилин.

 

Голова річних загальних

зборів ПРАТ «Холодокомбінат №3»                                                                                Сиропятова Т.Ф.

Секретар річних загальних

зборів ПРАТ «Холодокомбінат №3»                                                                                Фоменко Л.П