ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ “ХОЛОДОКОМБІНАТ № 3”

 

Публічне акціонерне товариство «Холодокомбінат № 3» повідомляє про проведення

чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2013 року о 14-00 за адресою

Україна, м. Київ, вул. Ст. Сагайдака 114-А, кім. 207.

 

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3»

 

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат №3» (далі – Товариство), визначення способу голосування з питань порядку денного.

2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та перспективи розвитку товариства на 2013 рік та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік та його затвердження.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та їх затвердження.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2012 рік з урахуванням вимог законодавства України.

 

Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення річних зборів можна ознайомитись за адресою: 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака буд. 114-А, кім. 323 (за 10 днів до дати проведення).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2013р.

Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів 17 квітня 2013 року з 13-30 до 14-00.

 

Телефон для довідок: (044) 517-16-90

 

 

 

 

Основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

 

 

Період

Найменування показників

 

 

 

Звітній

Попередній

Усього активів

18691

19103

Основні засоби (залишкова балансова вартість)

15950

15713

Запаси

384

1499

Сумарна дебіторська заборгованість

2268

1798

Грошові кошти та еквіваленти

88

92

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6572

5928

Статутний капітал

2498.5

2498,5

Довгострокові зобов’язання

--------

----------

Поточні зобов’язання

522

1570

Чистий прибуток (збиток)

1643

1749

Середньорічна кількість акцій

9993814

9993814

Чисельність працівників на кінець періоду

109

124

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду шт.

-------

---------

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-------

----------

 

Генеральний директор