Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Фоменко Людмила Петрiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

01.05.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01553617

4. Місцезнаходження

м. Київ , Днiпровський, 02002, м.Київ, вул.Степана Сагайдака,114-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 5171690 (044)5171844

6. Електронна поштова адреса

Holod3@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.05.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 81

 

28.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://holod.informs.net.ua/

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. - Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя щодо засновникiв/учасникiв емiтента – фiзичних осiб не надається, т.щ. Засновники-фiзичнi особи у Товариства вiдсутнi. - Iнформацiя про юридичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує. - Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. - Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. - Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ 641223

3. Дата проведення державної реєстрації

30.07.1993

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

2498453.5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

76

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

2) МФО банку

300614

3) поточний рахунок

26009500218700

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

 


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Митна брокерська дiяльнiсть

АЕ №186709

11.12.2013

МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

01.01.1900

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений

 

Роздiбна торгiвля тютюновими виробами

АЖ №008500

13.11.2015

Головне управлiння Державної фiскальної служби у м.Києвi

10.12.2016

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство планує отримати нову (продовжити термiн дiї дiючої) лiцензiї на цей вид дiяльностi.

 

Роздiбна торгiвля алкогольними напоями

АЖ№008499

13.11.2015

Головне управлiння Державної фiскальної служби у м.Києвi

26.11.2016

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство планує отримати нову (продовжити термiн дiї дiючої) лiцензiї на цей вид дiяльностi.

 

Роздiбна торгiвля тютюновими виробами

АЖ №074438

28.11.2016

Головне управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України у м.Києвi

10.12.2017

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство планує отримати нову (продовжити термiн дiї дiючої) лiцензiї на цей вид дiяльностi.

 

Роздiбна торгiвля алкогольними напоями

АЖ №074437

28.11.2016

Головне управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України у м.Києвi

26.11.2017

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Товариство планує отримати нову (продовжити термiн дiї дiючої) лiцензiї на цей вид дiяльностi.

 

 


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд Державного майна України

00032945

01133Україна м.Київ вул.Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрiїшена Євгенiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 738551 17.12.1998 Подiльським РВГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1951

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Голови Правлiння ВАТ"Холодокомбiнат №3"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах особа не обiймає. Розмiр визначеної винагороди за звiтний перiод згiдно штатного розкладу. Особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. Загальний стаж роботи (роки) 47 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради (обрано як акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Владовський Дмитро Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 076303 16.03.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Київський полiтехнiчний iнститут, радiотехнiк

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "УКРРИБА", програмiст системний

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Повноваження та обов,язки визначенi Статутом Товариства. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах. Особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди. Особа переобрана загальнимим зборами на посадi 11.04.2014 р. Загальний стаж роботи (роки) 29 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аршинець Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЕ 951715 04.09.1998 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Київський iнститут харчової промисловостi, iнженер-технолог

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"Холодокомбiнат №3", хiмiк.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах особа не обiймає. Розмiр визначеної винагороди за звiтний перiод на цю посаду не устанавлювався. Повноваження та обов,язки визначенi Статутом. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. Загальний стаж роботи (роки) 40 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сиропятова Тетяна Федорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 351713 28.11.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Українська сiльхозакадемiя, економiст

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"Компанiя Промекс", Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Розмiр визначеної винагороди за звiтний перiод згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. Загальний стаж роботи (роки) 33 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фоменко Людмила Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 768013 25.10.2001 Днiпровський РУГУ МВС України,м.Києва

4) рік народження**

1946

5) освіта**

КТIЛП, iнженер-економiст

6) стаж роботи (років)**

53

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ Київський холодокомбiнат №3, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2011 безстроково

9) Опис

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Посади на iнших пiдприємствах особа не обiймає. Розмiр визначеної винагороди за звiтний перiод згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов,язки визначенi Статутом. На iнших пiдприємствах не працює. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. Загальний стаж роботи (роки) 53 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фоменко Людмила Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 768013 25.10.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1946

5) освіта**

КТIЛП, iнженер-економiст

6) стаж роботи (років)**

53

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"Холодокомбiнат №3", Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2011 5 рокiв

9) Опис

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах особа не обiймає. Розмiр визначеної винагороди за звiтний перiод згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов,язки визначенi Статутом Товариства. На iнших пiдприємствах не працює. Змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. Загальний стаж роботи (роки) 53 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради (обрано як акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рябий Вячеслав Леонович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 276851 29.08.1996 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1945

5) освіта**

КТЄI, економiст

6) стаж роботи (років)**

49

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Джерело", зав.магазина

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 5 рокiв

9) Опис

.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах особа не обiймає. Розмiр визначеної винагороди за звiтний перiод на цю посаду не устанавлювався. Повноваження та обов,язки визначенi Статутом Товариства. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах. Особа переобрана загальнимим зборами на посадi 11.04.2014 р. Загальний стаж роботи (роки) 49 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради (обрано як акцiонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єгоращенко Тетяна Вадимiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 427364 01.08.2000 Залiзничний РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер технолог

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Холодильник №6, iнженер -технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 5 рокiв

9) Опис

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади на iнших пiдприємствах особа не обiймає. Розмiр визначеної винагороди за звiтний перiод згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах. Особа переобрана загальнимим зборами на посадi 11.04.2014 р. Загальний стаж роботи (роки ) 33 р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Головний бухгалтер

Фоменко Людмила Петрiвна

СО 768013 25.10.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

15

0

15

0

0

0

Голова Наглядової ради

Рябий Вячеслав Леонович

СН 276851 29.08.1996 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м.Києвi

1

0

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Єгоращенко Тетяна Вадимiвна

СО 427364 01.08.2000 Залiзничний РУ ГУ МВС України в м.Києвi

1

0

1

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Аршинець Тетяна Миколаївна

СЕ 951715 04.09.1998 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

32134

0.322

32134

0

0

0

Генеральний директор

Фоменко Людмила Петрiвна

СО 768013 25.10.2001 Днiпровський РУГУ МВС України,м.Києва

15

0

15

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Сиропятова Тетяна Федорiвна

СН 351713 28.11.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

10

0.0001

10

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Андрiїшена Євгенiя Петрiвна

СН 738551 17.12.1998 Подiльським РВГУ МВС України в м.Києвi

100

0.001

100

0

0

0

Член Наглядової ради

Владовський Дмитро Олександрович

СО 076303 16.03.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

10

0

10

0

0

0

Усього

32286

0.3231

32286

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

д/н д/н 01.01.1900 д/н

2340175

23.4162

23.4162

2340175

0

0

0

Фiзична особа

д/н д/н 01.01.1900 д/н

2350488

23.5194

23.5194

2350488

0

0

0

Фiзична особа

д/н д/н 01.01.1900 д/н

2340175

23.4162

23.4162

2340175

0

0

0

Фiзична особа

д/н д/н 01.01.1900 д/н

2340175

23.4162

23.4162

2340175

0

0

0

Усього

9371013

93.768

93.768

9371013

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

19.04.2016

Кворум зборів**

93.768

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв Публiчного акцiонерного Товариства "Холодокомбiнат № 3" (далi – Товариство ), визначення способу голосування з питань порядку денного. 2. Розгляд звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк та перспективи розвитку товариства на 2016 рiк та його затвердження. 3. Звiт Наглядової Ради товариства за 2015рiк та його затвердження. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк та їх затвердження. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 6. Вiдкликання Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Обрання Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку товариства за 2015 рiк з урахування вимог законодавства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: обрано Лiчильну комiсiю, Голову та Секретаря загальних зборiв, затверджено регламент зборiв, визначено способу голосування з питань порядку денного, затверджено звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, затверджено Звiт Наглядової Ради товариства за 2015 рiк, затверджено звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства, затверджено рiчний звiт та балансу Товариства за 2015 рiк, вiдкликано та обрано Голову та Членiв Ревiзiйної комiсiї.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "ПЕРШИЙ УРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

04070 Україна Київська д/н м.Київ Андрiївська, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 294710

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.02.2015

Міжміський код та телефон

(044) 2317089

Факс

(044) 2317188

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Особа здiйснює вiдкриття та обслуговування рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

не передбачено

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-19

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг- Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32736376

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ д/н м.Київ Татарська, б.7, к.54

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3488

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.11.2004

Міжміський код та телефон

(044) 223-93-20

Факс

(044) 223-93-20

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть Товариства.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.10.2010

530/10/1/10

Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київської областi

UA4000102826

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

9993814

2498453.5

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.

 


XI. Опис бізнесу

Пiдприємство Холодокомбiнат №3 побудований i введений в експлуатацiю 30.12.1970р., як державне пiдприємство. В серпнi 1996р. Пiдприємство Київський холодокомбiнат №3 згiдно наказу Регiонального вiддiлення ФДМ України по м.Києву №1602 вiд 13.08.1996р. Перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство. Пiдприємство має магазин по торгiвлi продовольчих товарiв. У 2011 р. Товариство змiнило тип на публiчне та назву на Публiчне акцiонерне товариство "Холодокомбiнат №3".

 

ПАТ"Холодокомбiнат №3" має технологiчний цех: склад №1,№2,№3, магазин,, компресорний цех, склад з МТЗ. Дочiрнiх пiдприємств,фiлiй та представництв не має. Пiдприємство виробляє холод, заморожує рибу, м,ясо, масло тваринне, реалiзує оптом та в роздрiб продовольчi товари, а також надає послуги по складуванню та зберiганню продовольчих товарiв.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):53 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 10 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):13. Фонд оплати працi:1649.0 Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Рiвень квалiфiкацiя працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента.

 

Товариство не входить до об'єднаннь

 

Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.

 

Пропозицiй не поступало.

 

Фiнансова звiтнiсть емiтента вiдповiдає вимогам встановлених нормативiв, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-Х1V вiд 16.07.1999р. Та затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку Облiк вартостi запасiв ведеться по цiнам придбання. Списання запасiв проводиться по методу "ФIФО"(першим прийшло, першим вибуло). Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.

 

ПАТ"Холодокомбiнат №3" виробляє холод, надає послуги по зберiганню продовольчих та непродовольчих товарiв.

 

Пiдприємство не планує значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, у зв'язку з вiдсутнiстю прибуткiв та вiдсутнiстю зовнiшнiх iнвестицiй не планується будь-який значний обсяг капiталовкладень в розвиток виробничої бази.

 

У звiтному перiодi з власником iстотної частки статутного капiталу, членами наглядової ради, правлiння, та афiлiйованими особами правочини не укладалися. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй у Товариства немає.

 

Облiк основних фондiв ведеться у вiдповiдностi до вимог дiючих нормативiв. Знос основних фондiв розраховується у вiдповiдностi до вимог ст.145 Податкового кодексу України з урахуванням змiн та доповнень, вимог "Iнструкцiї з бухгалтерського облiку балансової вартостi груп основних фондiв", затвердженого наказом Мiнфiну України № 159 вiд 24.07.1997р., Положення (стандарт) бухгалтерського облiку П(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України № 92 вiд 27.04.2000р. iз змiнами i доповненнями. Данi бухгалтерських рахункiв iдентичнi в головнiй книзi i бухгалтерському балансi. Всi операцiї, пов'язанi з рухом на рахунку "Основнi засоби" в зв'язку з надходженням i вибуттям основних засобiв, оформляються на пiдприємствi належним чином, документами встановленого зразку, повнiстю та своєчасно вiдображаються у звiтах: форма № 1 та Примiтки до фiнансової звiтностi. Пiдсумки пiдраховано вiрно. Основнi засоби станом на 31.12.2016р. за залишковою вартiстю були -11477 т.грн., первiсна вартiсть - 29109 т.грн., знос - 17632т.грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає-60,6%. Умови користування, звичайнi. Ступiнь використання основних засобiв дозволяє користуваться основними засобами Товариства. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Обмежень на використання майна емiтента не має. По групах основнi засоби станом на 31.12.2016р. розподiляються так: -будинки, споруди та передавальнi пристрої-23443т.грн. -машини та обладнання-3395т.грн. -транспортнi засоби-877т.грн. -iнструменти, прилади, iнвентар-1230т.грн. -малоцiннi необоротнi матерiальнi активи-164т.грн. Облiк основних засобiв, їх класифiкацiя та оцiнка на 31.12.2016р. вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдає даним фiнансової звiтностi. Переоцiнка основних засобiв не проводилась. Амортизацiя (знос) проводились у вiдповiдностi до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Амортизацiя нараховувалась вiрно.

 

Головними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Холодокомбiнату №3 являються моральний знос обладнання, високi процентнi ставки по кредитам, непомiрнi податковi зобов,язання.

 

Фактiв виплати штрафних санкцiй не було.

 

Забезпечення доходу, витрат i платежiв здiйснюється в результатi використання власних коштiв та ресурсiв, а також залучення кредитiв.

 

Всi укладенi договори виконанi.

 

По мiрi фiнансових можливостей планується провести реконструкцiю та ремонт кровлi холодильного корпусу, лiфтового господарства, градiрнi, обладнання компресорного цеху.

 

Товариство не проводить дослiджень та розробок. Витрати на дослiдження та розробки вiдсутнi.

 

Товариство та його посадовi особи не виступають стороною у судових справах.

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

13929

11472

0

0

13929

11472

будівлі та споруди

13533

11047

0

0

13533

11047

машини та обладнання

285

226

0

0

285

226

транспортні засоби

70

13

0

0

70

13

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

41

186

0

0

41

186

2. Невиробничого призначення:

5

5

0

0

5

5

будівлі та споруди

5

5

0

0

5

5

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

13934

11477

0

0

13934

11477

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 23443 тис. грн., машини та обладнання 3395 тис.грн., транспортнi засоби 877тис.грн., iншi 1230 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 52,8 %, машини та обладнання 93,3%, транспортнi засоби 98,5%, iншi 84,9% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 17632 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

12242

13039

Статутний капітал (тис. грн.)

2498

2498

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2498

2498

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9744 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 9744 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10541 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10541 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

 


3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

203

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

91

X

X

Інші зобов'язання

X

3590

X

X

Усього зобов'язань

X

3884

X

X

Опис:

д/н

 


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво холоду

тис.грн.

10151

95

тис.грн.

10151

95

2

роздрiбна торгiвля

тис.грн.

465

5

тис.грн.

465

5

 


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Постiйнi розподiльчi загальновиробничi затрати

16

2

Змiннi загальновиробничi витрати

20

3

Заробiтна плата

29

4

Сировина, матерiали, товари

35

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

19.04.2016

20.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг- Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32736376

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04107 м. Київ Татарська, б.7, к.54

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3488 25.11.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н 01.01.1900 д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

СВIДОЦТВО про включення в Реєстр суб’єктiв
аудиторської дiяльностi 3488 вiд 25.11. 2004 року,
продовжено Рiшенням № 302/3 вiд 30.10.2014 р. до 30.10.2019 р.


Акцiонерам та керiвництву
ПАТ "Холодокомбiнат № 3"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"Холодокомбiнат № 3"
за 2016 рiк
21 квiтня 2017 року м. Київ

Основнi вiдомостi про товариство
Повна назва - Публiчне акцiонерне товариство "Холодокомбiнат № 3"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 01553617
Мiсцезнаходження – 02002, м. Київ, вул. Сагайдака, буд. 114-А
Дата державної реєстрацiї – 30.07.1993 р. Днiпровською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, дата запису - 05.08.2004 р., номер запису - 1 067 120 0000 000184
Види дiяльностi за КВЕД:
10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
52.10 Складське господарство


Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит"
Свiдоцтво про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3488, видане рiшенням Аудиторської палати № 141/2 вiд 25.11.2004 р., продовжено Рiшенням № 302/3 вiд 30.10.2014 р., термiн дiї до 30.10.2019 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2014р. № 304/4 № 0519, чинне до 31.12.2019 року.
Сертифiкат аудитора серiї А № 005483, виданий Прокопчуку Костянтину Юрiйовичу вiд 22.07.2003 р. Аудиторською палатою України, дiю сертифiкату продовжено Рiшенням АПУ України № 273/2 вiд 04.07.2013 р. термiном до 22.07.2018 р.
Мiсцезнаходження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит":
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту № 04-67 вiд 17 березня 2017 р.;
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 30.03.2017 р.– 21.04.2017 р.

Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Холодокомбiнат № 3":
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства станом на 31.12.2016 року (форма № 1);
- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнi доходи) за 2016 рiк (форма № 2);
- Звiту про рух грошових коштiв за 2016 рiк (форма № 3);
- Звiту про власний капiтал (Звiту про змiни у власному капiталi) за 2016 рiк (форма № 4);
- Примiток до фiнансової звiтностi.
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2016 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.


Опис обсягу аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Холодокомбiнат № 3", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2016 р. та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 р., а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики, iнших пояснювальних примiток та iншої iнформацiї, що розкривають особливостi переходу Публiчного акцiонерного товариства "Холодокомбiнат № 3" на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом з використанням описаної у Примiтках основи бухгалтерського облiку, якою є МСФЗ. Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 1 сiчня 2012 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.


Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора, що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обгрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитори не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Тому, аудитори не мали можливостi перевiрити кiлькiсть основних засобiв та запасiв, якi облiковуються на балансi Товариства. Вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi даних, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi.
У зв’язку з обмеженням у часi перевiрки ми не отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов'язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2016 року. Тому наша думка формувалась на пiдставi отриманих актiв звiряння взаєморозрахункiв з контрагентами.
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 "Безперервнiсть" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 "МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА"
Ми провели аудиторську перевiрку балансу Публiчного акцiонерного товариства "Холодокомбiнат № 3", що додається, станом на 31.12.2016 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Холодокомбiнат № 3" складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, описаної в примiтках, та справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Холодокомбiнат № 3" станом на 31 грудня 2016 р., а також результати його фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2016 рiк.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Станом на 31.12.2016 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 12242 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 9744 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Розкриття iнформацiї про подiї, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
19.04.2016 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Холодокомбiнат №3" вiдбулася змiна складу посадових осiб товариства, а саме:
Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Аршинець Тетяну Миколаївну. Особу призначено термiном на п'ять рокiв.
Обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Андрiїшену Євгенiю Петрiвну.
Особу призначено термiном на п'ять рокiв.
Обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Сиропятову Тетяну Федорiвну.
Особу призначено термiном на п'ять рокiв.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та додається до Комiсiї разом с фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Виконання значних правочинiв
Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р., вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".

Стан корпоративного управлiння товариства
Ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.


Директор
ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит" К.Ю. Прокопчук

д/н

д/н

д/н


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачергових зборiв не проводилось

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

д/н

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

 

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

 


ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н
 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

за ЄДРПОУ

01553617

Територія

 

за КОАТУУ

8036600000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

10.20

Середня кількість працівників

86

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Степана Сагайдака,114-А, м.Київ, Днiпровський, 02002, Україна, (044) 5171690

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

13934

11477

0

первісна вартість

1011

31754

28944

0

знос

1012

17820

17467

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

13934

11477

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

445

2121

0

Виробничі запаси

1101

409

568

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

36

1553

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

227

2346

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


45


0


0

з бюджетом

1135

16

15

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

4

4

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

11

91

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

76

76

0

Усього за розділом II

1195

820

4649

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

14754

16126

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2498

2498

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

10541

9744

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

13039

12242

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

32

32

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

32

32

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

155

91

0

за товари, роботи, послуги

1615

1111

3352

0

за розрахунками з бюджетом

1620

192

203

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

67

40

0

за розрахунками з оплати праці

1630

120

153

0

за одержаними авансами

1635

6

6

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

29

5

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3

2

0

Усього за розділом IІІ

1695

1683

3852

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

14754

16126

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Фоменко Л.П.

Головний бухгалтер

Фоменко Л.П.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

за ЄДРПОУ

01553617

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

10616

9736

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 7376 )

( 7096 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


3240


2640

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3703 )

( 3477 )

Витрати на збут

2150

( 330 )

( 335 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 793 )

( 1172 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

1973

50

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 2125 )

( 70 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 945 )

( 1192 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-1

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 945 )

( 1193 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-945

-1193

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

622

4418

Витрати на оплату праці

2505

1649

2097

Відрахування на соціальні заходи

2510

360

773

Амортизація

2515

843

836

Інші операційні витрати

2520

7725

2423

Разом

2550

11199

10547

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

9993814

9993814

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

9993814

9993814

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.09

-0.12

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.09

-0.12

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Фоменко Л.П.

Головний бухгалтер

Фоменко Л.П.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛОДОКОМБIНАТ №3"

за ЄДРПОУ

01553617

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


12719


11778

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

1

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

255

45

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 8202 )


( 7263 )

Праці

3105

( 1360 )

( 1734 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 384 )

( 994 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2736 )

( 1283 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 149 )

( 703 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

144

-154

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій