ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Холодокомбінат № 3»

 

Голова загальних зборів

 

 

__________________ Сиропятова Т.Ф.

                                              

ПРОТОКОЛ  № 1

Загальних зборів акціонерів Публічногоого акціонерного товариства
«Холодокомбінат №3» (далі по тексту – Загальні збори),

які проходять за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака, буд. 114А

19 квітня 2016р.                                                                                                                                              м. Київ

Час початку загальних зборів 14:00 годин.                                                                                                                                

Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» (далі по тексту – Товариство) Рябий В’ячеслав Леонович, який надав слово доповідачу від Реєстраційної комісії Сидоренко О.О., для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів.

Про наявність кворуму Загальних зборів.

Реєстрацію акціонерів (уповноважених представників акціонерів), що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою ПАТ «Холодокомбінат №3» (розпорядження №30 від 05.02.2016р.), у складі :

     Голова комісії – Сидоренко О.О.

     Члени комісії – Ткаченко Л.Г., Жук Т.М.

Реєстрація проводилась на підставі зведеного облікового переліку власників цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 13.04.2016р. (вих..№-110819зв від 13.04.2016р.).

     ПАТ «Холодокомбінат №3» зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією свідоцтво №- 10671200000000184 від 30 липня 1993р.

     За станом на 19 квітня 2016 року зареєстрований  статутний фонд складає

2498453,50 (два мільйони чотириста дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят три грн. 50 коп.) гривень, який поділений на 9993814 (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п’ять копійок) гривень кожна.

     Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ри нку в м. Києві та Київській області за № -530/10/1/10 від 25 жовтня 2010 р. в без документальній формі існування.

    Реєстрацію акціонерів (уповноважених представників акціонерів) проводилась на підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства».

                                              Реєстраційною комісією встановлено:

1.       Згідно до Зведеного облікового реєстру станом на кінець операційного дня 13.04.2016р. загальна

кількість акціонерів складає 1697 фізичних осіб, котрі володіють 9993814 акціями.

   Викуплених емітентом та обтяжених зобов’язаннями цінних паперів не обліковується.

   Станом на 14 годину 00 хвилин 19 квітня 2016 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 11 фізичних осіб, які представляють інтереси власників 9 403 545 акцій.

        Водночас, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою мають право бути зареєстрованими та присутніми на загальних зборах, але акції таких акціонерів не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Оскільки 6 з зареєстрованих акціонерів фізичних осіб, які є власниками 32522 акцій не уклали відповідного договору з депозитарною установою, то їх право голосу на цих Загальних зборах обмежено за законодавством і не враховується при визначенні кворуму. Таким чином, кворум цих Загальних зборів складає_9 371 023 шт. голосуючих акцій, що становить 93.768 % від загальної кількості акцій Товариства.

       Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені.

       За результатами реєстрації акціонерів складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у

       Загальних зборах (додається).

              Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та  Загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

  Є пропозиція загальні збори акціонерів розпочати.

Постановили:

Визнати Загальні збори правомочними приймати рішення по всіх питаннях Порядку денного та  розпочати Загальні збори акціонерів Товариства.

Голосували:

За – 5  акціонерів, які в сукупності  володіють 9 371 023 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

 

Рішення «ЗА» прийнято одноголосно.

                                              РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню № 1 порядку денного:

1.1.Для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно сформувати Лічильну комісію, а також обрати Голову зборів та Секретаря зборів.

Надійшли пропозиції:

Лічильну комісію Загальних зборів сформувати у складі: Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Жук Т.М..

Головою зборів обрати -  Сиропятову Т.Ф                              

Секретарем зборів обрати -  Рябого В.Л.

                Інших пропозицій не надійшло. Внесена пропозиція ставиться на голосування.

Постановили обрати:

1.Лічильна комісія: Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Жук Т.М.

2. Головою зборів          Сиропятову Т.Ф.

2. Секретарем зборів     Рябого В.Л.

Голосували:

За – 5  акціонерів, які в сукупності  володіють  9 371 023 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийняте одноголосно.

                Лічильна комісія іде на перше засідання для обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Голова загальних зборів та Секретар загальних зборів займають місця у президії.

1.2.Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

                Згідно діючого законодавства всі акціонери, напередодні, були ознайомлені  з порядком денним зборів. За цей час будь-яких змін чи доповнень до порядку денного не надійшло. З Вашого дозволу я ще раз зачитаю питання порядку денного, які ми сьогодні розглянемо.

                Зачитуються питання порядку денного.

                Пропоную такий регламент загальних зборів:

1.  Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження  

     регламенту загальних зборів Публічного акціонерного Товариства «Холодокомбінат № 3»

(далі – Товариство ), визначення способу голосування з питань  порядку денного – до 10 хвилин.

2.  Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності

     товариства за  2015 рік та перспективи розвитку товариства  на 2016 рік та його    

     затвердження–    до 20 хвилин.

3. Звіт   Наглядової Ради товариства  за 2015рік та його затвердження  -     до 10 хвилин.

4.  Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік та їх затвердження–

     до 15 хвилин.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік – до 15 хвилин.

6. Відкликання Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства – до 15 хвилин.

7. Обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства – до 15 хвилин.

8. Затвердження порядку розподілу  прибутку товариства за 2015 рік з урахування вимог  законодавства

    України – до 10 хвилин.

Виступаючим при потребі обговорення до 3 хвилин.

На запитання та пропозиції до 2 хвилин.

Роботу Загальних зборів завершити за 2 години.

Перш, ніж голосувати за регламент, дозвольте надати слово від Лічильної комісії  Сидоренко О.О..

Сидоренко О. О.

                Розповів присутнім про результати першого засідання лічильної комісії.

Головою лічильної комісії обрано Сидоренко О.О..

Секретарем комісії – Ткаченко Л.Г..

                Запропонував загальним зборам затвердити спосіб голосування з питань порядку денного.  По питаннях порядку денного №1-6,8 голосування проводиться з використанням окремих бюлетенів для голосування по кожному з цих питань. Бюлетень для голосування повинен містити: а) повне найменування Товариства; б) дату та час проведення Загальних зборів; в) питання, винесене на голосування, та проект(проекти) рішення з цього питання; г) варіанти голосування за кожен проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»); д) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; є) зазначення кількості голосів, що належить кожному акціонеру.

По питанню порядку денного № 7 голосування відбувається кумулятивним способом, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При голосуванні по питанню порядку денного № 7 бюлетень для голосування додатково буде містити перелік кандидатів до складу органів Товариства із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові кандидатів

до складу органів Товариства, а також місце для зазначення кількості голосів поданих акціонером за кожного з кандидатів (написи «За_________голосів» напроти кожного з кандидатів).

 Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

                Ми заслухали проекти рішень загальних зборів щодо затвердження регламенту, а також визначення способу голосування з питань порядку денного. Є пропозиція проголосувати за оголошені проекти рішень.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9 371 023 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» по питанню 1-му порядку денного зборів прийняте одноголосно.

         Таким чином Загальними зборами обрано лічильну комісію, в складі Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Жук Т.М., Голову зборів Сиропятову Т.Ф., та секретаря зборів Рябого В.Л., затверджено регламент зборів та спосіб голосування на зборах.

По питанню № 2 порядку денного:

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 2 порядку денного Загальних зборів слово надається Генеральному директору Товариства Фоменко Людмилі Петрівні.

Фоменко Л.П.                   Шановні акціонери!

(читає Звіт та перспективи розвитку товариства на 2016 р.) (пропонує його затвердити) Дякую за увагу.

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Фоменко Л.П.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9 371 023 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» по 2-му питанню порядку денного зборів прийняте одноголосно.

         Таким чином загальними зборами затверджено Звіт Генерального директора про результати господарської діяльності товариства за 2015 рік та перспективи розвитку товариства на 2016 р.

По питанню № 3 порядку денного:

Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 3 порядку денного Загальних зборів слово надається Голові Наглядової ради Товариства Рябому В’ячеславу Леоновичу.

Рябий В.Л.                                     Шановні акціонери!

(читає Звіт Наглядової ради товариства за 2015 р.) (пропонує його затвердити) Дякую за увагу.

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Рябого В.Л.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9 371 023 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» по 3-му питанню порядку денного зборів прийняте одноголосно.

       Таким чином затверджено Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік.

По питанню № 4 порядку денного:

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 4 порядку денного Загальних зборів слово надається Голові Ревізійної комісії Товариства Аршинець Татяні Миколаївній.

Аршинець Т.М.                                     Шановні акціонери!

(читає Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2015 р.), (пропонує його затвердити).  Дякую за увагу.

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Аршинець Т.М.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9 371 023 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» по 4-му питанню порядку денного зборів прийняте одноголосно.

 Таким чином загальними зборами затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

По питанню № 5 порядку денного:

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 5 порядку денного Загальних зборів слово надається Оцалюк Тетяні Олексіївній.

Оцалюк Т.О.                       Шановні акціонери!

(читає річний звіт та баланс товариства за 2015 р.), (пропонує його затвердити).  Дякую за увагу.

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Оцалюк Т.О.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9 371 023 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» по 5-му питанню порядку денного прийняте одноголосно.

          Таким чином загальними зборами затверджений звіт та баланс товариства за 2015 рік.

По питанню № 6 порядку денного:

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 6 порядку денного Загальних зборів слово надається Генеральному директору товариства Фоменко Людмилі Петрівній.

Фоменко Л.П.

 В зв’язку з закінченням 5-річного терміну пропоную відкликати Голову та членів Ревізійної комісії товариства Аршинець Т.М., Андріїшину Е.П., Сиропятову Т.Ф.

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Фоменко Л.П.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9 371 023 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» по 6-му питанню порядку денного прийняте одноголосно.

          Таким чином загальними зборами відкликано Голову та членів Ревізійної комісії  Товариства

Аршинець Т.М., Андріїшину Е.П., Сиропятову Т.Ф.

По питанню № 7 порядку денного:

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 7 порядку денного Загальних зборів слово надається Фоменко Л.П.

Фоменко Л.П.

    Пропоную обрати до   Ревізійної комісії  Товариства Аршинець Т.М., Андріїшину Е.П., Сиропятову Т.Ф.

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Фоменко Л.П.

Голосували:

Голосували за Аршинець Тетяну Миколаївну:

За –  9 371 023 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає

Голосували за Сиропятову Тетяну Федорівну:

За – 9 371 023 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів

Проти – немає

Утримались- немає

Голосували за Андріїшину Евгенію Петрівну:

За – 9 371 023 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів

Проти- немає

Утримались – немає

Рішення «ЗА» по 7-му питанню порядку денного прийняте одноголосно.

       Таким чином загальними зборами обрано Ревізійну комісію  Товариства в складі 

Аршинець Т.М., Андріїшиної  Е.П., Сиропятової Т.Ф.

По питанню № 8 порядку денного:

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 8 порядку денного Загальних зборів слово надається  Оцалюк Тетяні Олексіївній

     Оцалюк Т.О.         Шановні акціонери!

(пропонує дивіденди не нараховувати та не виплачувати )

  Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Оцалюк Т.О.

Голосували:

За – 5 акціонерів, які в сукупності  володіють 9 371 023 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає

Рішення «ЗА» по 8-му питанню порядку денного зборів прийняте більшістю голосів.

        Таким чином загальними зборами  прийнято рішення в зв’язку з відсутністю прибутку в 2015 році дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано.

Чи є якісь зауваження або пропозиції? Пропозицій та зауважень не надійшло.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення загальних зборів : 14-50 годин.

 

Голова загальних зборів:                                                                                           Сиропятова Т.Ф.