ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ “ХОЛОДОКОМБІНАТ № 3”

Публічне акціонерне товариство «Холодокомбінат № 3» повідомляє, що загальні

збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» відбудуться

25 квітня 2017 року о 14.00   годині за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Степана

Сагайдака ( Є. Маланюка) буд. 114-А, кім. 207

 

ПЕРЕЛІК

питань проекту порядку денного

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3»

 

 1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат №3» (далі – Товариство), визначення способу голосування з питань порядку денного.
 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та перспективи розвитку товариства на 2017 рік та його затвердження.
 4. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік та його затвердження.
 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2016 рік та їх затвердження.
 6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу  прибутку товариства за 2016 рік з урахуванням вимог законодавства України.
 8. Зміна типу та найменування Товариства.
 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
 10. Затвердження Положень Товариства «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду»,

 «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію»

 1. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 2. Обрання  складу Наглядової ради Товариства.
 3. Затвердження умов  цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
 4. Дострокове припинення повноважень Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства.
 5. Обрання Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства
 6. Схвалення раніше укладених правочинів за участю Товариства.

       Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.

  З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення річних зборів можна ознайомитись за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Степана Сагайдака ( Є. Маланюка)  буд. 114-А,  кім. 323 (за 10 днів до дати проведення).

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 

19 квітня  2017 р.

 Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації – 25 квітня 2017 року о 13 год 30 хв , закінчення о 14.00 годині.

Телефон для довідок: 044-517-16-90.

Повідомлення опубліковано  22.03.2017 р. в Бюлетені  «Відомості НКЦПФР» № 55.

 

                                Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню № 1 :Обрати Головою лічильної комісії Сидоренко О.О..

                                            Головою зборів  Сиропятову Т.Ф.

                                            Секретарем зборів Фоменко Л.П.

Встановити наступний регламент зборів : доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню № 2 : затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 02 лютого 2017р.);

По питанню № 3: Затвердити звіт Генерального директора за 2016 рік та перспективи розвитку товариства на 2017 рік;

По питанню № 4: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

По питанню № 5 : Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік.

По питанню № 6 : Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

По питанню № 7 : Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

По питанню № 8 : Перейменувати ПАТ «Холодокомбінат № 3» в Приватне акціонерне товариство «Холодокомбінат № 3», скорочене найменування  ПрАТ «Холодокомбінат № 3»

По питанню № 9 : Затвердити Статут ПрАТ  «   Холодокомбінат № 3» та доручити Генеральному директору  його підписати.

По питанню № 10 : Затвердити Положення «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію Товариства».

По питанню № 11 : Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства.

По питанню № 12 : Обрати Наглядову раду Товариства.

По питанню № 13 : Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради товариства та уповноважити Генерального директора  на їх підписання.

По питанню № 14 : Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

По питанню № 15 : Обрати Ревізійну комісію Товариства.

По питанню № 16 : Схвалити раніше укладені правочини за участю Товариства.

 

Основні показники

фнансово-господарської діяльності підприємства ( тис. грн.. )

 

 

Період

Найменування показників

       

      

 

       Звітній

Попередній

Усього активів

        16173

       14931

Основні засоби (залишкова балансова вартість)

        11477

       13934

Запаси

         2121

        445

Сумарна дебіторська заборгованість

         2392

        455

Грошові кошти та еквіваленти

         91

        11

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

         621

        1566

Статутний капітал

        2498.5

       2498,5

Довгострокові зобов’язання

        --------

     ----------

Поточні зобов’язання

         3874

       1687

Чистий прибуток (збиток)

         (945)

       (1193)

Середньорічна кількість акцій

     9993814

       9993814

Чисельність працівників на кінець періоду

        76

       80

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду шт.

       -------

       ---------

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

        -------

      ----------

                                                                                                                                      Генеральний директор