ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Холодокомбінат № 3»

                                              

ПРОТОКОЛ  № 1

Загальних зборів акціонерів Публічногоого акціонерного товариства
«Холодокомбінат №3» (далі по тексту – Загальні збори),

які проходять за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Маланюка (С. Сагайдака), буд. 114А

25 квітня 2017р.                                                                                                                                                 м. Київ

Час початку загальних зборів 14:00 годин. 

     Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» (далі по тексту – Товариство) Рябий В’ячеслав Леонович, який надав слово доповідачу від Реєстраційної комісії Сидоренко О.О., для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів.

Про наявність кворуму Загальних зборів.

     Реєстрацію акціонерів (уповноважених представників акціонерів), що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою ПАТ «Холодокомбінат №3» (розпорядження №5 від 02.02.2017р.), у складі :

     Голова комісії – Сидоренко О.О.,члени комісії – Ткаченко Л.Г., Олійник А.В.

Реєстрація проводилась на підставі зведеного облікового переліку власників цінних паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 19.04.2017р.

     ПАТ «Холодокомбінат №3» зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією свідоцтво №- 10671200000000184 від 30 липня 1993р.

     За станом на 19 квітня 2017 року зареєстрований  статутний фонд складає

2498453,50 (два мільйони чотириста дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят три грн. 50 коп.) гривень, який поділений на 9993814 (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п’ять копійок) гривень кожна.

     Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області за № -530/10/1/10 від 25 жовтня 2010 р. в без документальній формі існування.

    Реєстрацію акціонерів (уповноважених представників акціонерів) проводилась на підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства».

                                              Реєстраційною комісією встановлено:

1.        Згідно до Зведеного облікового реєстру станом на кінець операційного дня 19.04.2017р. загальна

кількість акціонерів складає 1692 фізичних осіб, котрі володіють 9413338 голосуючими акціями.

   Викуплених емітентом та обтяжених зобов’язаннями цінних паперів не обліковується.

   Станом на 14 годину 00 хвилин 25 квітня 2017 року (дату і час закінчення реєстрації акціонерів) Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 8 фізичних осіб, які представляють інтереси власників 9 371 049 акцій.

        Водночас, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою мають право бути зареєстрованими та присутніми на загальних зборах, але акції таких акціонерів не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Оскільки 3 з зареєстрованих акціонерів фізичних осіб, які є власниками 26 акцій не уклали відповідного договору з депозитарною установою, то їх право голосу на цих Загальних зборах обмежено за законодавством і не враховується при визначенні кворуму.

       Таким чином, кворум цих Загальних зборів складає_9 371 023  голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства , що становить 99.5505 % від загальної кількості акцій Товариства.

       Повноваження присутніх акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені.

       За результатами реєстрації акціонерів складено перелік акціонерів, які

     зареєструвалися для участі у   Загальних зборах (додається).

      ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат №3» (далі – Товариство), визначення способу голосування з питань порядку денного.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та перспективи розвитку товариства на 2017 рік та його затвердження.

4. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік та його затвердження.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2016 рік та їх затвердження.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу  прибутку товариства за 2016 рік з урахуванням вимог законодавства України.

8. Зміна типу та найменування Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

10. Затвердження Положень Товариства «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду»,

 «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію»

11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання  складу Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов  цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

14. Дострокове припинення повноважень Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства

16. Схвалення раніше укладених правочинів за участю Товариства.

                      РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат №3» (далі – Товариство), визначення способу голосування з питань порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Рябого В.Л., який зазначив, що для  проведення зборів необхідно обрати Лічильну комісію, обрати Голову та Секретаря зборів та затвердити регламент зборів та визначити спосіб голосування з питань порядку денного та запропонував:

1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії: Сидоренко О.О., Члени Лічильної комісії: Ткаченко Л.Г., Олійник А.В.

2. Обрати Головою зборів – Сиропятову Т.Ф., Секретарем зборів     Фоменко Л.П.

3. Затвердити регламент зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини, всі питання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом Голови Зборів.

4. Визначити спосіб голосування з питань порядку денного: питанням 1-11, 13-14, та 16 – бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос, по питанням 12 та 15 – бюлетенями кумулятивне голосування.

Голосували по питанню "1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат №3» (далі – Товариство), визначення способу голосування з питань порядку денного.".

Підрахунок голосування здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол №1 від 02.02.2017 р.

Форма голосування – бюлетенем №1, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії: Сидоренко О.О., Члени Лічильної комісії: Ткаченко Л.Г., Олійник А.В.

2. Обрати Головою зборів – Сиропятову Т.Ф., Секретарем зборів     Фоменко Л.П.

3. Затвердити регламент зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини, всі питання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом Голови Зборів.

4. Визначити спосіб голосування з питань порядку денного: питанням 1-11, 13-14, та 16 – бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос, по питанням 12 та 15 – бюлетенями кумулятивне голосування.

ПИТАННЯ №2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Сиропятову Т.Ф., яка зазначила про необхідність визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та запропонувала:

Встановити наступний порядок засвідчення бюлетенів: бюлетні для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчуються представником Реєстраційної комісії при видачі бюлетенів в момент реєстрації акціонера, що прибув для участі у зборах. Спосіб засвідчення: шляхом проставлення засвідчуючого надпису "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії ____ (ПІБ)" та особистого підпису представника Реєстраційної комісії.

Голосували по питанню " 2.             Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №2, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Встановити наступний порядок засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчуються представником Реєстраційної комісії при видачі бюлетенів в момент реєстрації акціонера, що прибув для участі у зборах. Спосіб засвідчення: шляхом проставлення засвідчуючого надпису "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії ____ (ПІБ)" та особистого підпису представника Реєстраційної комісії.

ПИТАННЯ №3.  Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та перспективи розвитку товариства на 2017 рік та його затвердження.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПАТ «Холодокомбінат № 3» Фоменко Л.П., яка зачитала звіт за 2016 рік та перспективи розвитку товариства на 2017 рік.

Голосували по питанню №3. «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та перспективи розвитку товариства на 2017 рік та його затвердження               .".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №3, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та перспективи розвитку товариства на 2017 рік.

ПИТАННЯ №4. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік та його затвердження .

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Наглядової ради товариства Рябого В.Л., який зачитав Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

Голосували по питанню " № 4. «Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік та його затвердження»

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №4, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

ПИТАННЯ №5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2016 рік та їх затвердження.

СЛУХАЛИ:

Заступника Ревізійної комісії товариства Андріїшину Є.П., яка зачитала Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.

Голосували по питанню "№ 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2016 рік та їх затвердження    

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №5, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.

ПИТАННЯ №6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік..

СЛУХАЛИ:

Заступника головного бухгалтера ПАТ «Холодокомбінат № 3» Оцалюк Т.О., яка зачитала річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

Голосували по питанню " 6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.         

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем № 6, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затверджено річний Звіт та баланс ПАТ «Холодокомбінат № 3» за 2016 рік.

ПИТАННЯ №7. Затвердження порядку розподілу  прибутку товариства за 2016 рік з урахуванням вимог законодавства України.

СЛУХАЛИ:

Заступника Головного бухгалтера ПАТ «Холодокомбінат № 3» Оцалюк Т.О., яка запропонувала в зв’язку з відсутністю прибутку в 2016 році  дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню " 7.             . Затвердження порядку розподілу  прибутку товариства за 2016 рік з урахуванням вимог законодавства України.".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №7, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

В зв’язку з відсутністю прибутку в 2016 році дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №8. Зміна типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Сиропятову Т.Ф., яка зазначила що в зв'язку зі змінами чинного законодавства з'явилась можливість змінити тип Товариства з публічного на приватне. Голова зборів повідомила, що адміністративні та організаційні витрати пов'язані з існуванням Товариства як приватного будуть суттєво менше чим публічного. Підсумовуючи вищезазначене, Голова зборів запропонувала прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердити нову назву Товариства.

Голосували по питанню "8. Зміна типу та найменування Товариства.".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.  

Форма голосування – бюлетенем №8, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Прийняти рішення про зміну типу Товариства на приватне.

8.2. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити нову назву Товариства: повна – Приватне акціонерне товариство "Холодокомбінат №3", скорочене найменування –  ПРАТ "Холодокомбінат №3".

ПИТАННЯ №9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Сиропятову Т.Ф., яка зазначила що в зв'язку з прийнятим рішенням про зміну типу і назви Товариства та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону  України "Про акціонерні товариства" потрібно внести зміни до статуту Товариства, та здійснити заходи щодо його підписання та реєстрації в органах державної реєстрації. Голова зборів запропонувала прийняти відповідні рішення.

Голосували по питанню №9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.  

Форма голосування – бюлетенем №9, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ПИТАННЯ №10. Затвердження Положень Товариства «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Сиропятову Т.Ф., яка зазначила що в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства та необхідністю приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону  України "Про акціонерні товариства"  потрібно внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства –  «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію». Голова зборів запропонувала прийняти відповідні рішення.

Голосували по питанню №10. Затвердження Положень Товариства «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду»,  «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію»".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №10, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях –  «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію».

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію».

ПИТАННЯ №11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Сидоренко О.О., який запропонував відкликати Голову та членів Наглядової ради товариства Рябого В.Л., Єгоращенко Т.В., Владовського Д.О.

Голосували по питанню " 11: Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. ".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №11, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Загальними зборами відкликані Голова та члени Наглядової ради товариства Рябий В.Л., Єгоращенко Т.В., Владовський Д.О.

ПИТАННЯ №12. Обрання  складу Наглядової ради Товариства.

 СЛУХАЛИ:

Сидоренко О.О. , який запропонував обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» Рябого В.Л., Єгоращенко Т.В., Владовського Д.О.

Голосували по питанню 12. Обрання  складу Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №12, за принципом "кумулятивне голосування".

Голосували за Рябого Вячеслава Леоновича:

          "За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

Голосували за Єгоращенко Теряну Вадимівну:

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

Голосували за Владовського Дмитра Олександровича:

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрано Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» в складі Рябого В.Л., Єгоращенко Т.В., Владовського Д.О.

ПИТАННЯ №13. Затвердження умов  цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Сиропятову Т.Ф., яка запропонувала затвердити умови   цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голосували по питанню № 13. Затвердження умов  цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №13, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити   цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, доручити Генеральному директору підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ №14. Дострокове припинення повноважень Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Сидоренко О.О. який запропонував відізвати Голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «Холодокомбінат № 3» Аршинець Т.М., Сиропятову Т.Ф., Андріїшину Є.П.

Голосували по питанню "№ 14. Дострокове припинення повноважень Голови  та членів Ревізійної комісії Товариства.               

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №14, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Відізвати Голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «Холодокомбінат № 3»  Аршинець Т.М., Сиропятову Т.Ф., Андріїшину Є.П.

ПИТАННЯ №15. Обрання  Голови  та членів Ревізійної комісії ПРАТ Товариства.

СЛУХАЛИ:

Сидоренко О.О., який запропонував вибрати до складу Ревізійної комісії ПРАТ «Холодокомбінат № 3» Аршинець Т.М., Сиропятову Т.Ф., Андріїшину Є.П.

Голосували по питанню № 15. Обрання  Голови  та членів Ревізійної комісії ПРАТ «Холодокомбінат № 3».

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №15, за принципом "кумулятивне голосування".

Голосували за Аршинець тетяну Миколаївну

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

Голосували за Сиропятову тетяну Федорівну:

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

Голосували за Андріїшину Євгенію Петрівну :

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Вибрати Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Хододолкомбінат № 3» в складі  Аршинець Т.М., Сиропятову Т.Ф., Андріїшину Є.П.

ПИТАННЯ №16. . Схвалення раніше укладених правочинів за участю Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голосували по питанню № 16. Схвалення раніше укладених правочинів за участю Товариства.

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була призначена цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №16, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" –  9 371 023 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Схвалити укладені в 2016 році правочини за участю ПАТ «Холодокомбінат № 3»

Голова загальних зборів:

Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано.

Чи є якісь зауваження або пропозиції?

Пропозицій та зауважень не надійшло.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення зборів : 15 год.20 хвилин.

 

 

Голова річних загальних

зборів ПАТ «Холодокомбінат №3»                                                                                  Сиропятова Т.Ф.

 

 

Секретар річних загальних

зборів ПАТ «Холодокомбінат №3»                                                                                  Фоменко Л.П.