ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3»

 

Голова загальних зборів

 

__________________ Сиропятова Т.Ф.

                                  

Секретар загальних зборів

 

__________________ Єгоращенко Т.В.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № ___

Загальних зборів акціонерів Публічногоого акціонерного товариства
«Холодокомбінат №3» (далі по тексту – Загальні збори),

які проходять за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака, буд. 114А

 

 

17 квітня 2013р.                                                                                                                  м. Київ

Час початку загальних зборів 14:00 годин.                                                                                                                     

Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» (далі по тексту – Товариство) Рябий В’ячеслав Леонович, який надав слово доповідачу від Реєстраційної комісії Сидоренко О.О., для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів.

 

Про наявність кворуму Загальних зборів.

 

 Реєстрацію акціонерів (уповноважених представників акціонерів), що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проводила Реєстраційна комісія, призначена  Наглядовою Радою ПАТ «Холодокомбінат №3» (розпорядження №-1 від 25.02.2013р.), у складі:

     Голова комісії – Сидоренко О.О.

     Члени комісії  Ткаченко Л.Г., Колбасинська З.М.

Реєстрація проводилась на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 11.04.2013р. ( вих. №-7202-10115Оп від 12.04.2013р.).

     ПАТ «Холодокомбінат зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією свідоцтво №-10671200000000184  від 30 липня 1993р.

       За станом на  17 квітня 2013 року   зареєстрований   статутний фонд     складає

2498453,50 грн.(два мільйони чотириста дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят три грн. 50 коп), який поділений на 9993814 (дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто три тисячі вісімсот чотирнадцять ) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п’ять копійок) гривень  кожна.

     Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області за №-530/10/1/10 від 25 жовтня 2010 р. в бездокументарній формі існування.

      Реєстрація акціонерів (уповноважених представників акціонерів) проводилась на підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Реєстраційною комісією встановлено:

  1. Згідно до Зведеного облікового реєстру станом на кінець операційного дня 11.04.2013р. загальна кількість акціонерів складає 1697 фізичних осіб, котрі володіють  9993814  акціями.
  2. Зареєструвалось для участі у Загальних зборах 10 фізичних осіб, які представляють інтереси власників 9403355 акцій, що складає 94.09 % до загальної кількості акцій.
  3. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування.
  4. Згідно ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства, більше як 60 відсотків голосів.
  5. Таким чином кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та Загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

 

Є пропозиція загальні збори акціонерів розпочати.

Постановили:

Визнати Загальні збори правомочними приймати рішення по всіх питаннях Порядку денного та  розпочати Загальні збори акціонерів Товариства.

Голосували:

За – 10(десять) акціонерів, які в сукупності  володіють 9403355 голосами, що становить

 94.09 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

По питанню № 1 порядку денного:

1.1.Для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно сформувати Лічильну комісію, а також обрати Голову зборів та Секретаря зборів.

Надійшли пропозиції:

Лічильну комісію Загальних зборів сформувати у складі: СидоренкоО.О., Ткаченко Л.Г., Колбасинська З.М..

Головою зборів обрати -  Сиропятова Т.Ф.,                      

Секретарем зборів обрати -  Єгоращенко Т.В..

            Інших пропозицій не надійшло.

            Внесена пропозиція ставиться на голосування.

Постановили обрати:

1.Лічильна комісія: Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Колбасинська З.М.

2. Головою зборів          Сиропятова Т.Ф.,

2. Секретарем зборів     Єгоращенко Т.В..

Голосували:

За – 10 (десять) акціонерів, які в сукупності  володіють 9403355 голосами, що становить

94.09 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийняте одностайно.

           

Лічильна комісія іде на перше засідання для обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Голова загальних зборів та Секретар загальних зборів займають місця у президії.

 

1.2.Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

            Згідно діючого законодавства всі акціонери, напередодні, були ознайомлені  з порядком денним зборів. За цей час будь-яких змін чи доповнень до порядку денного не надійшло.

З Вашого дозволу я ще раз зачитаю питання порядку денного, які ми сьогодні розглянемо.

            Зачитуються питання порядку денного.

 

            Пропоную такий регламент загальних зборів:

 

1.  Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження  

     регламенту загальних зборів Товариства, визначення способу голосування з питань  

     порядку денного – до 10 хвилин.

2.  Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності

     товариства за  2012 рік та перспективи розвитку товариства  на 2013 рік та його    

     затвердження–    до 20 хвилин.

3. Звіт   Наглядової Ради товариства  за 2012 рік та його затвердження  -     до 10 хвилин.

4.  Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2012 рік та їх затвердження–

     до 15 хвилин.

5.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік – до 15 хвилин.

6.  Затвердження порядку розподілу  прибутку товариства за 2012 рік з урахування вимог 

     законодавства України – до 15 хвилин.

Виступаючим при потребі обговорення до 3 хвилин.

На запитання та пропозиції до 2 хвилин.

Роботу Загальних зборів завершити за 2 години.

Перш, ніж голосувати за регламент, дозвольте надати слово від  Лічильної комісії 

Сидоренко О.О.

Сидоренко О. О.

            Розповів присутнім про результати першого засідання лічильної комісії.

Головою лічильної комісії обрано Сидоренко О.О..

Секретарем комісії – Ткаченко Л.Г..

            Запропонував загальним зборам затвердити спосіб голосування з питань порядку денного.  По питаннях порядку денного  голосування проводиться з використанням окремих бюлетенів для голосування по кожному з цих питань. Бюлетень для голосування повинен містити: а) повне найменування Товариства; б) дату та час проведення Загальних зборів; в) питання, винесене на голосування, та проект(проекти) рішення з цього питання; г) варіанти голосування за кожен проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»); д) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; є) зазначення кількості голосів, що належить кожному акціонеру.

           Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

            Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

            Ми заслухали проекти рішень загальних зборів щодо затвердження регламенту, а також визначення способу голосування з питань порядку денного. Є пропозиція проголосувати за оголошені проекти рішень.

 

Голосували:

За – 10 (десять) акціонерів, які в сукупності  володіють 9403355 голосами, що становить

100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийняте одностайно.

 

                Таким чином загальними зборами обрано лічильну комісію, в складі Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Колбасинська З.М., Голову зборів Сиропятову Т.Ф.,  та Секретаря зборів Єгоращенко Т.В., затверджено регламент зборів та спосіб голосування на зборах.

 

По питанню № 2 порядку денного:

Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 2 порядку денного Загальних зборів слово надається Генеральному директору Товариства Фоменко Людмилі Петрівні.

Фоменко Л.П.

Шановні акціонери!

(читає Звіт та перспективи розвитку товариства на 2013 р.)

(пропонує його затвердити)

Дякую за увагу.

           

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

            Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Фоменко Людмили Петрівни.

Голосували:

За – 10(десять) акціонерів, які в сукупності  володіють 9403355 голосами, що становить

100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийняте одностайно.

Таким чином загальними зборами затверджено Звіт Генерального директора про результати господарської діяльності та перспективи розвитку товариства на 2013 р.

 

По питанню № 3 порядку денного:

Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 3 порядку денного Загальних зборів слово надається Голові Наглядової ради Товариства Рябому В’ячеславу Леоновичу.

Рябий В.Л.

Шановні акціонери!

(читає Звіт Наглядової ради товариства за 2012 р.)

(пропонує його затвердити)

 

Дякую за увагу.

            Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

            Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Рябого В’ячеслава Леоновича.

Голосували:

За – 10 (десять) акціонерів, які в сукупності  володіють 9403355 голосами, що становить

100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийняте одностайно.

Таким чином затверджено звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.

 

По питанню № 4 порядку денного:

Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 4 порядку денного Загальних зборів слово надається Голові Ревізійної комісії Товариства Аршинець Татяні Миколаївній.

Аршинець Т.М.

Шановні акціонери!

(читає Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 р.)

(пропонує його затвердити)

 

Дякую за увагу.

            Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

            Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Аршинець Татяни Миколаївни.

           

 

 

Голосували:

За – 10(десять) акціонерів, які в сукупності  володіють 9403355 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийняте одностайно.

 

Таким чином загальними зборами затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

 

По питанню № 5 порядку денного:

Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 5 порядку денного Загальних зборів слово надається Сиропятовій Тетяні федорівній.

 

Сиропятова Т.Ф.

Шановні акціонери!

(читає річний звіт та баланс товариства за 2012 р.)

(пропонує його затвердити)

 

Дякую за увагу.

           

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

            Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Сиропятової Т.Ф..

           

Голосували:

За – 10 (десять) акціонерів, які в сукупності  володіють 9403355голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийняте одностайно.

 

Таким чином загальними зборами затверджений річний звіт та баланс товариства за 2012 р.

 

По питанню № 6 порядку денного:

 

Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

Для виступу по питанню № 6 порядку денного Загальних зборів слово надається Генеральному директору Товариства Фоменко Людмилі Петрівній.

 

Фоменко Л.П.

Шановні акціонери!

(пропонує наступний порядок розподілу прибутку)

    «Із чистого прибутку нарахувати 5% в резервний фонд підприємства, що становить

82150.00 грн., 361592.32 грн. направити на розвиток підприємства  та залишок прибутку в сумі 1199257.68 грн. направити на виплату дивідендів, що складає 0.12 грн. на одну акцію

 

 (пропонує його затвердити)

 

Дякую за увагу.

           

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

            Інших пропозицій та/або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Фоменко Л.П..

           

Голосували:

За – 10 (десять) акціонерів, які в сукупності  володіють 9403355 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались -  немає.

Рішення «ЗА» прийняте одностайно.

 

Таким чином загальними зборами затверджено розподіл прибутку, отримано в 2012 році наступним чином : 

Із чистого прибутку нарахувати 5% в резервний фонд підприємства, що становить

82150.00 грн., 361592.32 грн. направити на розвиток підприємства  та залишок прибутку в сумі 1199257.68 грн. направити на виплату дивідендів, що складає 0.12 грн. на одну акцію

 

 

Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

            Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано.

            Чи є якісь зауваження або пропозиції?

Пропозицій та зауважень не надійшло.

            Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

            Час закінчення загальних зборів : 15.30 годин.

 

 

 

 

 

 

Голова загальних зборів:                                                              Сиропятова Т.Ф.   

 

 

Секретар загальних зборів:                                                                      Єгоращенко Т.В.